Skip to main content

Interim Finance Group

Privacyverklaring

Interim Finance Group hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Interim Finance Group heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Interim Finance Group behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Interim Finance Group u inzicht hoe zij in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

Wie zijn wij
Dit Privacy Statement is van toepassing op de volgende vennootschappen:

Interim Finance Group
Rapenburgerstraat 173
1011 VM Amsterdam
KvK: 81883986

Interim Finance Group is verwerking verantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. Interim Finance Group schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Interim Finance Group blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Interim Finance Group contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Technische informatie
Onze website verzamelt automatisch informatie over de (apparaten van) onze websitebezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat u de website bezoekt, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Sevice Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website. Volledigheidshalve geven we aan dat gegevens zoveel als mogelijk worden geanonimiseerd.

Cookies
Interim Finance Group maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter inrichten naar de gebruikersvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt. Meer over ons cookiebeleid leest u hier.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:
● Als u Interim Finance Group toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
● Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
● Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
● Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Interim Finance Group of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzending, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie.

Interim Finance Group gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:
● Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
● U op de hoogte brengen van interessante aanbiedingen van diensten van Interim Finance Group en van derden.
● Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
● Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.
● U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, tenzij u zich daarvoor heeft afgemeld (opt-out).
● Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
● Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
● Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
● Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
● Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
● Voor management doeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
● Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
● Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
● Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Interim Finance Group kan, als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie van haar bent, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

Werkzoekende of kandidaat
● NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
● Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
● Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
● Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
● Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
● Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
● Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
● Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.
Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien u voor Interim Finance Group of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, dan kan Interim Finance Group onderstaande gegevens verwerken:
● NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens;
● Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
● Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
● Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
● Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
● Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning;
● Gespreksverslagen;
● Gegevens in het kader van een pre-employment screening;
● Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
● Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
● Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
● Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
● Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Derden
Interim Finance Group kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Interim Finance Group treft in voorkomende gevallen de nodige maatregelen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw rechten
Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder genoemde rechten kunt u zoals onderstaand omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen persoonsgegevens
U kunt ons op elk gewenst moment via [email] of telefoonnummer [telefoonnummer] dan wel per brief verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dit gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt, dan zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek indienen de verwerking van uw gegevens tijdelijk te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerking beperking op elk gewenst moment via voornoemd mailadres indienen.

Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm op vragen via j.hessing@interimfinancegroup.nl. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen tot verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via [email] of telefoonnummer [nummer] dan wel per brief verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend dan staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dergelijke gevallen zullen wij de weigering toelichten.

Voor de behandeling van voornoemde verzoeken brengen wij in beginsel geen kosten in rekening, tenzij verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien bij het recht op inzage om bijkomende kopieën wordt gevraagd.

Contactpersoon gegevensbescherming
Interim Finance Group heeft een medewerker binnen de organisatie die fungeert als contactpersoon in relatie tot de toepassing en naleving van de privacy regels, te weten Tom heuvels. De contactgegevens van deze functionaris zijn: t.heuvels@interimfinancegroup.nl

Beveiliging
Interim Finance Group doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Interim Finance Group diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is door Interim Finance Group met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Bewaartermijn
Interim Finance Group bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Interim Finance Group, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via Interim Finance Group, Rapenburgerstraat 173, 1011 VM Amsterdam of via t.heuvels@interimfinancegroup.nl. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 0207054700.

Indien u het niet eens bent met het de wijze waarop Interim Finance Group met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan onze functionaris gegevensbescherming via info@interimfinancegroup.nl

Wijzigingen
Interim Finance Group behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Interim Finance Group en een betrokkene. De meest recente versie van ons Privacy Statement is steeds beschikbaar via onze website.

Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Solliciteer Direct!